Bu makale 2580 kez okundu.

 

 

478.HUTBE:

LA İLAHE İLLALLAH'A İMAN:

ANCAK MANASINI BİLMEKLE GERÇEKLEŞİR

Aziz ve Muhterem Müminler!

Hutbemize bir hadis ve ayetle başlıyorum:Hz.Osman(r.a)'dan Rasulullah (s.a.v)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Kim La ilahe illallah'ın mana- sını bilerek ölürse cennete girer. (Müslim)

Allahu Teala buyuruyor: Ey kitap ehli! Ancak Allah'a kulluk etme- miz, O'na hiçbir şeyi eş koşmamamız, Allah'ı bırakıp birbirimizi rab olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gelin. Eğer yüz çevirirlerse: Bizim müslüman olduğumuza şahid olun, deyin.(Al-i İmran: 64)

HADİS ve AYETDEN NE İSTİFADE EDERİZ?

-İşte, insan hayatının gayesini belirleyen La ilaha illallah'a imanın keyfi yeti... Bu yüce düstura iman, sadece kelimelerde kalan, manasını bilme- den şuursuzca söylemekle meydana çıkacak bir iman değildir, şüphesiz. Lailahe illallah, kişide bir inanç, bir his ve bir hareket haline dönüş- medikçe gerçek ifadesini bulamaz.

Şerefli Müslümanlar!

Bunun gerçekleşmesinin ilk şartı da bu kelimenin manasını Allah'ın razı olduğu ve tarif ettiği şekilde bilmektir. Zira, bilmeden, anlamadan yapılacak iman iddiası yalandır, boştur. Hangi sağlam akıl, bilinmeyen, anlanmayan bir şeye inancın geçerli olduğunu kabul eder ki? Anlan- mayan şeylerin insanda inanç haline dönüşebileceği; gerekleri bilinme- yen bir ifadenin insan hayatında pratik olarak yaşanabileceği hangi mantığa sığar ki? Elbette hiçbir sağlam akıl bunu kabul edemez. Evet, La ilahe illallah inancı, Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan bir anlayışla kavranmadan, gerekleri bilinip, hayat pratiğinde yaşanmadan iman gerçekleşemez. Bu kelimeyi kalben hissedip tasdik etmek için manasını bilmek gerekir. Kısacası bu kelimeye iman için manasını bilmek şarttır.

Aziz Din Kardeşlerim!

Maalesef günümüzde alim kisvesindeki nice cahiller ve bunlara uyan zır cahiller bu gerçeği göremediler. Allah ve Rasulü, anlamadan ve bilme- den La ilahe illallah'a iman ettiğini iddia edenleri yalanlayıp iman iddia- larını yüzlerine vururcasına reddederken bu cahiller, ister manasını bilmesin ister şartlarından habersiz olsun hatta tevhidin şartlarına ters düşen amellerde bulunsun, La ilahe illallah'ı diliyle söyleyen herkesi müslüman görerek korkunç bir hataya düştüler. Bu cahiller, batıl olduğu kadar mantıksız olan iddialarını desteklemek için Kur'an ve sünnetten delil getirmekten ve dolayısıyla Allah'a ve Rasulüne iftira etmekten de geri kalmadılar. Allah Rasulü'nün bazı hadislerinde geçen:Kim La ilahe illallah derse..., Kim La ilahe illallah'ı söylerse... müslüman olur, cennete girer gibi ifadelerini delil alıp buradaki hükmü, La ilahe illallah'ı anlayarak ya da anlamayarak söyleyen herkes için genelleştirdiler. Anlayış ve muhakeme hususunda nasibleri çok az olan bu kimseler, bu gibi ifadelerin genele değil de Rasulullah (s.a.v) zamanında ve ondan sonra yaşayan ve bu kelime söylendiğinde manasını ve şartlarını apaçık anlayan arablara ait bir hüküm olduğunu göremediler.

Saygıdeğer Cemaati Müslimin!

Evet, Rasulullah (s.a.v)'in La ilahe illallah dediğinde manasını anlayan arablara seslenişi ve daveti onların tevhidi söylemelerini istemek şeklinde oluyordu. Zaten böyle olması da gerekmez miydi? Manasını bilip anladıktan sonra bir kişinin La ilahe illallah'ı dil ile ikrar etmesinin, iman etmesi için yeterli olacağı hiçbir sağlam aklın karşı çıkmayacağı apaçık bir gerçektir. Rasulullah (s.a.v)'in La ilahe illallah dediğinde anlamayacak olanları -ki o zaman için bu kimseler arab olmayan ya da Arapçayı bilmeyen kimse lerdi-bu kimseleri islam'a daveti şüphesiz böyle olmuyordu. Onun arab olmayan halkların krallarına gönderdiği davet mektubları bu gerçeği teyid etmektedir. Rasulullah (s.a.v) bu mektupların tümünde tevhidi, muhatab olan kimselerin anlayabileceği şekilde açıklaması ya da tevhidi ifade eden ayetleri mektuba eklemesi, tevhidin anlaşılmasının gerekliliğini net bir şekilde vurgular.

Değerli ve Şerefli Cemaatim!

Yukarıdaki hadiste de Rasulullah (s.a.v.) Bizans imparatoru Hrakl'e gönderdiği davet mektubunuda tevhidi, Allah'ın bir ayetiyle açıklamıştır. Bu ayeti incelememiz konunun anlaşıl- ması açısından faydalı olacaktır.

Ey kitab ehli! Bu hitap yahudi ve hristiyanlan olduğu kadar onların durumunda olan herkesi içermektedir.Bizimle sizin aranızdaki müşte- rek bir söze gelin... Evet bu La ilahe illallah sözü, dil ile söylemek açısından sizinle bizim aramızda müşterektir. Ama söyleyişin keyfiyeti itibariyle böyle değildir. Zira siz bunu, gerçek manasını bilmeden şuursuzca tekrarlayıp duruyorsunuz. Öyleyse, bu kelimenin manasını kabul etmeye gelin. Bu kelimenin manası da şudur:Ancak Allah'a kulluk etmemiz, O'na hiçbir şeyi eş koşmamamız... Ne putları, ne haçı, ne ateşi, ne tağutları, ne de başka bir şeyi O'na ortak koşmayın. İbadeti sadece tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'a has kılın. Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere.. Allah'ın haram kıldığı şeyi helal, helal kıldığı şeyi haram kılan kimselere itaat etmeyelim. Hayatımızı ancak Allah'ın emir ve yasakları şekillen- dirsin. Eğer Allah'ın değil de başkasının helal (serbest) ve haram (yasak) sınırlarına tabi olursanız, onu Rab edinmiş olursunuz.Eğer yüz çevirir- lerse... Eğer bütün bunları kabule yanaşmayıp reddederseniz....Bizim müslüman olduğumuza şahid olun, deyin.Biz (La ilahe illallah)ı bu manayla kabul ettiğimiz için müslümanlarız. Fakat siz bu manayla kabul etmediğiniz için kafirsiniz.

Muhterem Müslümanlar!

İşte Rasulullah'ın La ilahe illallah'a davet metodunun özü bu idi. La ilahe illallah'ı insanlara apaçık şekilde, apaçık ifadelerle anlatmak ve mana sının anlaşılmasını sağlamak.Günümüzde de bu davayı yüklenen mü'min lerin, insanları daveti böyle olmak zorundadır. Hem çağımız öyle korkunç ve karanlık bir dönem ki, La ilahe ilallah'ın anlaşılması sadece arab olmayanların sorunu, olmaktan çıkmış, arab olanlar dahi dillerinin yozlaştınlmasıyla bu ilahi gerçeği anlamaz, hissetmez olmuşlar. Bu nedenle davetçinin La ilahe illallah'ı manasını anlamayanlara, Allah'ın emrettiği şekilde açıklaması, insanların bilerek iman ya da reddetmeleri ve davet görevinin hakkıyla yerine getirilmesi açısından izlenmesi gereken yegane yoldur.

Son Güncelleme (Perşembe, 17 Eylül 2015 18:44)

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile